AZETA obsługa klienta: [email protected]

Regulamin


Obowiązuje od 11.08.2021 r.


1.    PODSTAWOWE POJĘCIA
1.1.    AZETA online – sklep internetowy pod adresem www.azeta.pl.
1.2.    Sprzedający – AZETA SP. Z O.O., adres siedziby: Artura i Franciszka Radziwiłłów 5a, 05-850 Ożarów), KRS 0000833459, NIP 5272923885 oraz inne osoby trzecie oferujące zakup towarów w sklepie internetowym, o ile takie osoby trzecie zostaną wyraźnie wskazane przy zakupie towaru.  
1.3.    Kupujący – klient, który kupuje lub zamawia towary w sklepie internetowym i jest ich użytkownikiem końcowym lub korzysta z innych świadczonych w sklepie internetowym usług.
1.4.    Dane osobowe – wszelkie informacje, które mogą posłużyć do identyfikacji osoby, a także wszelkie informacje o osobie, która została już zidentyfikowana. Sposób przetwarzania danych osobowych Kupującego został opisany w Polityce Prywatności.
1.5.    Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia z wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy, które zgodnie z ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej są uznawane za dni wolne od pracy. 
1.6.    Regulamin – zasady korzystania ze sklepu internetowego AZETA, www.azeta.pl.
1.7.    Polityka PrywatnościPolityka Prywatności, która określa cele, źródła, podstawę prawną gromadzonych i przetwarzanych przez sklep danych osobowych, określa prawa osób, których dane dotyczą, oraz procedury posługiwania się nimi, a także inne informacje wymagane przez obowiązujące prawo w celu ochrony Państwa danych osobowych.
1.8.    Towar – towary sprzedawane w sklepie internetowym AZETA.
1.9.    Konto / Konto internetowe AZETA – konto osobiste utworzone w sklepie internetowym www.azeta.pl i chronione nazwą i hasłem Kupującego.
 
2.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1.    Sklep internetowy to sklep detaliczny wychodzący naprzeciw oczekiwaniom Kupujących, którzy kupują towary lub usługi w celu zaspokojenia potrzeb osobistych, rodzinnych lub domowych niezwiązanych z biznesem lub zawodem. W sklepie internetowym osoby prawne mogą zamawiać towary tylko do końcowego wykorzystania.  
2.2.    Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze sklepu internetowego AZETA. Stosunki nieobjęte niniejszym Regulaminem lub regulowane tylko częściowo reguluje się w trybie określonym w ustawodawstwie Rzeczypospolitej Polskiej.
2.3.    Rejestrując się lub składając zamówienie w sklepie internetowym bez rejestracji Kupujący bezwarunkowo potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Kupujący nie ma możliwości złożenia zamówienia na towary lub usługi w sklepie internetowym, jeżeli nie zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności lub nie wyraża na nie zgody. W przypadkach, gdy Kupujący częściowo lub całkowicie nie zgadza się z całością lub częścią Regulaminu i/lub Polityki Prywatności, nie powinien naciskać przycisku „Zarejestruj się”, w przeciwnym razie uważa się, że Kupujący w całości przyjmuje wynikające z tego zobowiązania i obowiązki oraz w pełni akceptuje Regulamin i Politykę Prywatności.
2.4.    Sprzedający nie ponosi żadnego ryzyka ani odpowiedzialności i jest od niego bezwarunkowo zwolniony, jeśli Kupujący nie zapoznał się w części lub w całości z Regulaminem i Polityką Prywatności, mimo że miał taką możliwość. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć towary bez wad.
2.5.    Sprzedający potwierdza, że ponosi odpowiedzialność za sprzedaż towaru zamówionego w sklepie internetowym oraz prawidłową dostawę zakupionego towaru, jakość towaru, prawidłowe spełnienie warunków zwrotu oraz realizację innych praw i obowiązków Sprzedającego przewidzianych przez prawo.
2.6.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany, korygowania lub uzupełnienia Regulaminu. Dokonując zakupów w sklepie internetowym w stosunku do Kupującego zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia, dlatego zaleca się Kupującemu każdorazowo zapoznać się z Regulaminem i Polityką Prywatności.
2.7.    Sprzedający ma prawo ograniczyć Kupującemu korzystanie ze sklepu internetowego lub anulować rejestrację Kupującego bez uprzedzenia, jeżeli Kupujący korzysta ze sklepu internetowego niezgodnie z niniejszym Regulaminem, usiłuje naruszyć stabilność i bezpieczeństwo sklepu internetowego lub w inny sposób narusza prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
2.8.    Z zastrzeżeniem ust. 2.1. Regulaminu, a przede wszystkim wychodząc naprzeciw potrzebom konsumentów detalicznych, Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówień o charakterze hurtowym, tj. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia i/lub realizacji zamówienia Kupującego, gdy Kupujący zamawia niezwykle duże ilości towarów z punktu widzenia handlu detalicznego (niezależnie od tego, czy towary są zamawiane w jednym zamówieniu, czy w kilku osobno złożonych zamówieniach, w stosunkowo krótkim czasie) i/lub gdy zamówienia Kupującego mają inne cechy zakupu hurtowego.
2.9.    Sprzedający może czasowo lub na stałe zamknąć działalność sklepu internetowego bez uprzedniego powiadomienia Kupującego. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki przewidziane w niniejszym Regulaminie lub obowiązujących przepisach prawa w odniesieniu do zamówień już wykonanych lub w trakcie realizacji pozostają ważne.
 
3.    REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM
3.1.    Aby skorzystać ze sklepu internetowego (zostać Kupującym), odwiedzający sklep internetowy może wykonać jedną z następujących czynności:
3.1.1.    dokonać zakupu bez rejestracji;
3.1.2.    założyć konto użytkownika i zarejestrować się poprzez wprowadzenie w polu rejestracji danych oznaczonych jako wymagane. Podanie określonych danych jest warunkiem koniecznym pomyślnej rejestracji. Po pomyślnym przebiegu rejestracji utworzone zostanie indywidualne konto e-zakupowe Kupującego, do którego Kupujący może się zalogować jedynie poprzez wprowadzenie wskazanego podczas rejestracji adresu e-mail oraz utworzonego hasła. 
3.2.    W przypadku rejestracji w sklepie internetowym Kupujący zobowiązuje się do zachowania danych (hasła) logowania do konta e-zakupów Kupującego i nieudostępniania ich osobom trzecim. Kupujący jest odpowiedzialny za przechowywanie podanych mu danych do logowania, a także za wszelkie czynności (przesyłanie danych, złożone zamówienia, komentarze użytkowników itp.), dokonywane w sklepie internetowym po zalogowaniu się do e-konta Kupującego i ich konsekwencje. W przypadku korzystania z usług sklepu internetowego przez osobę trzecią, która zalogowała się do sklepu internetowego przy użyciu danych logowania Kupującego, Sprzedający uważa tę osobę za Kupującego. W przypadku utraty danych do logowania Kupujący musi niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego dzwoniąc pod numer +48225210157 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].
3.3.    Kupujący odpowiada za dokładność, poprawność i kompletność danych Kupującego podanych w sklepie internetowym. Jeżeli dane podane przez Kupującego w e-sklepie ulegną zmianie, Kupujący musi je zaktualizować. W żadnym wypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Kupującego i/lub osoby trzecie w wyniku podania przez Kupującego nieprawidłowych i/lub niekompletnych danych osobowych lub niepodejmowania zmiany lub uzupełnienia danych w wyniku takich zmian. W przypadku podania przez Kupującego podczas korzystania ze sklepu internetowego danych osobowych osób trzecich, Kupujący odpowiada za zgodność z prawem podania i wykorzystania tych danych.
3.4.    Kupujący ma prawo dowolnie zmieniać, uzupełniać lub składać Sprzedającemu żądanie anulowania rejestracji w dowolnym momencie na swoim koncie. 
 
4.    ZAMAWIANIE TOWARU
4.1.    Aby zamówić towar w sklepie internetowym, Kupujący musi zalogować się na swoje konto e-zakupowe lub wybrać zakup bez rejestracji. Jeżeli Kupujący nie wypełnił formularza „Moje dane” na koncie e-zakupowym Kupującego przed złożeniem zamówienia, przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia towaru musi podać dane niezbędne do przyjęcia zamówienia.
4.2.    Umowę kupna-sprzedaży w sklepie internetowym uważa się za zawartą z chwilą, gdy Kupujący po utworzeniu koszyka wskazał adres dostawy towaru, wybrał sposób płatności, zapoznał się z Regulaminem, warunkami realizacji zamówienia i innymi dodatkowymi informacjami oraz kliknął przycisk „Potwierdź”.
4.3.    Towar uważa się za zamówiony, gdy Kupujący otrzyma na podany przez Kupującego adres e-mail potwierdzenie rozpoczęcia realizacji zamówienia Kupującego. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności za towar w momencie składania zamówienia, realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym Sprzedającego. O rozpoczęciu realizacji zamówienia Kupujący jest informowany drogą mailową.
 
5.    CENA TOWARU I PŁATNOŚĆ ZA TOWAR
5.1.    Ceny towarów w sklepie internetowym oraz utworzone zamówienie są podane w złotych  wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT). Kupujący może zapłacić za towar wyłącznie w oficjalnej walucie Rzeczypospolitej Polskiej – złotych. W przypadku zmiany oficjalnej waluty Rzeczypospolitej Polskiej ceny towarów zostaną przeliczone zgodnie z procedurą określoną w aktach prawnych.
5.2.    W przypadku dostawy towaru kurierem i/lub dostawy na terminal/pocztę/do paczkomatu obowiązują stawki obowiązujące w momencie złożenia zamówienia towaru określone w sekcji „Dostawa towaru” menu sklepu internetowego. Cena dostawy towaru dotyczy całego zamawianego koszyka i nie jest podzielona na poszczególne towary.
5.3.    Spółka dostarcza towar wyłącznie w ilościach odpowiadających potrzebom konsumpcji własnej. W określonych przypadkach (w szczególności w przypadku obniżek cen lub wyprzedaży) spółka ma prawo ustalić maksymalną dopuszczalną ilość zamawianego towaru.
5.4.    Kupujący może zapłacić za towar w jeden z następujących sposobów:
5.4.1.    płatność za pomocą systemu bankowości elektronicznej to przedpłata za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej, z której korzysta Kupujący w banku lub oddziale banku, z którym Sprzedający zawarł umowę o świadczenie usług. Płatność uważa się za zrealizowaną w chwili potwierdzenia przez bank Sprzedającemu, że polecenie zapłaty zostało wykonane pomyślnie;
5.4.2.    przedpłata kartą płatniczą. Płatności można dokonać kartą VISA lub MASTERCARD. Płatności kartą są dokonywane tylko wtedy, gdy bank, który wydał kartę, uczestniczy w programach bezpiecznych płatności online (MasterCard SecureCode lub Verified by Visa). Po wprowadzeniu danych karty Kupujący może zostać przekierowany na stronę banku, który wydał kartę, w celu wprowadzenia kodu bezpieczeństwa, który jest niezbędny do potwierdzenia tożsamości Kupującego. 
5.5.    Nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od dostarczenia towaru Kupującemu faktura VAT wystawiona przez Sprzedającego zostanie przekazana Kupującemu na wskazany przez Kupującego adres e-mail. Dane do faktury są generowane automatycznie na podstawie danych podanych przez Kupującego i nie mogą być korygowane po złożeniu zamówienia.
5.6.    Zamawiając lub kupując towar w sklepie internetowym, Kupujący nie może zapłacić za towar gotówką dostarczoną przez towarzystwa ubezpieczeniowe oraz w inny sposób, który nie jest określony jako środek płatniczy w niniejszym Regulaminie.
 
6.    DOSTAWA I ODBIÓR TOWARU
6.1.    Kupujący może odebrać towar w jeden z następujących sposobów:
6.1.1.    odbiór towaru w wybranym urzędzie pocztowym (lista usługodawców znajduje się tutaj);
6.1.2.    dostawa towaru kurierem pod adres wskazany przez Kupującego (lista usługodawców znajduje tutaj).
6.2.    Warunki i ceny dostawy towarów określa Regulamin dostawy towarów.
6.3.    Kupujący, wybierając sposób dostawy towaru kurierem, zobowiązuje się do wskazania dokładnego adresu dostawy towaru oraz do odebrania towaru w uzgodnionym z kurierem terminie dostawy. Kupujący musi upewnić się, że towar zostanie odebrany przez kupującego lub inną osobę, której kupujący podał numer zamówienia w terminie uzgodnionym z kurierem w miejscu dostawy podanym w momencie składania zamówienia. Kupujący ujawniając numer zamówienia innej osobie przyjmuje na siebie odpowiedzialność i nie ma prawa zgłaszać Sprzedającemu roszczeń z tytułu dostarczenia towaru niewłaściwemu podmiotowi.
6.4.    Towar dostarczany do Kupującego za pomocą paczkomatu można odebrać przez całą dobę. Towar należy odebrać z terminala nie później niż w okresie przechowywania określonym przez operatora paczkomatu. Po dotarciu przesyłki na wybrany przez Kupującego terminal, zostaje on o tym poinformowany krótką wiadomością SMS i e-mailem z kodami do odbioru przesyłki. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za towar odebrany przez inną osobę, której Kupujący przekazał kody odstąpienia od zamówienia. Kupujący udostępniając innej osobie kod do paczkomatu lub inne dane związane z zamówieniem, przyjmuje na siebie odpowiedzialność i nie ma prawa zgłaszać Sprzedającemu żadnych roszczeń z tytułu wydania towaru niewłaściwemu podmiotowi.
6.5.    Kupujący odbierając zakupiony towar, przed podpisaniem dokumentów dostawy (jeśli dotyczy), ma możliwość sprawdzenia stanu opakowania zewnętrznego przesyłki, a w przypadku jej uszkodzenia Kupujący ma prawo sprawdzić zawartość zamówienia – opakowanie, ilość, jakość i asortyment przed przedstawicielem Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wady towaru lub rozbieżności między przesyłką a zamówieniem, Kupujący nie może przyjąć przesyłki i wypełnia wraz z przedstawicielem Sprzedającego specjalny protokół kontroli przesyłki. W przypadku potwierdzenia przez Kupującego dokumentów dostawy towaru bez uwag uważa się, że towar został mu dostarczony w kompletnym opakowaniu oraz w nienaruszonym opakowaniu przesyłki.
6.6.    W przypadku, gdy w koszyku Kupującego znajduje się co najmniej jeden produkt, którego Sprzedający nie może dostarczyć Kupującemu w terminach określonych w Regulaminie dostawy towarów, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego na adres e-mail lub numer telefonu podany w jego e-koncie zakupowym i wskaże możliwy czas dostawy. Jeśli Kupujący nie zgadza się ze zmienionym terminem dostawy, może anulować zamówienie. W takim przypadku Sprzedający zwraca Kupującemu zapłaconą kwotę za poprzednie zamówienie w terminie 14 dni od anulowania zamówienia. 
6.7.    Dostawa na pocztę nie jest możliwa, jeśli waga lub objętość towaru nie odpowiada maksymalnemu dozwolonemu. 
6.8.    Jeżeli dostawa towaru nie jest możliwa z winy Kupującego (np. Kupujący podał nieprawidłowy adres przy zamawianiu towaru, Kupujący lub odbiorca nie został znaleziony pod wskazanym adresem itp. lub Kupujący nie odebrał towaru od kuriera w ustalonym terminie) stanowi to podstawę do rozwiązania umowy kupna-sprzedaży towaru bez uprzedzenia. Jeżeli w przypadku przewidzianym w niniejszym punkcie Sprzedający odstąpi od umowy kupna-sprzedaży, Sprzedający zwróci Kupującemu zapłaconą kwotę za towar na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, w terminie 14 dni, po potrąceniu poniesionych przez Sprzedającego kosztów dostawy. 
6.9.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia wyboru punktów odbioru niektórych kategorii towarów w krytycznych temperaturach powietrza lub w innych przypadkach.
 
7.    ROZWIĄZANIE UMOWY. WYMIANA I ZWROT TOWARU  
7.1.    Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży i zwrotu Sprzedającemu następujących towarów:
7.1.1.    wysokiej jakości żywności, w tym suplementów diety;
7.1.2.    towarów wysokiej jakości używanych przez Kupującego, uszkodzonych, z uszkodzonym opakowaniem lub w przypadku innych czynności podjętych przez Kupującego, w wyniku których produkt stracił swój wygląd handlowy, a także niekompletnych towarów (np. utracone określone części towaru, brak instrukcji użytkowania lub książeczki gwarancyjnej, jeśli została wydana itp.);
7.1.3.    innych towarów, których przyjęcia Sprzedający ma prawo odmówić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7.2.    Towar uważa się za wadliwy, jeżeli minął termin jego przydatności i użytkowania, zawiera substancje zabronione, ze względu na niewłaściwe warunki przechowywania przed dostawą do Kupującego zmieniła się konsystencja lub inne istotne cechy towaru, towar jest uszkodzony mechanicznie, jego opakowanie jest uszkodzone lub są inne wady. Towary, które mają datę ważności, są sprzedawane na AZETA online z datą ważności co najmniej 3 miesiące.
7.3.    Kupujący ma prawo zwrócić Sprzedającemu te towary zamówione lub zakupione w sklepie internetowym, które nie zostały określone w art. 7.1 niniejszego Regulaminu poprzez odstąpienia od zawartej umowy kupna-sprzedaży towaru w odniesieniu do całości lub części towaru objętego zamówieniem. Aby skorzystać z tego prawa Kupujący musi:
7.3.1.    nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania towaru Kupującemu poinformować Sprzedającego o odstąpieniu od umowy drogą mailową na adres [email protected], wypełniając przesłany formularz odstąpienia od umowy; i
7.3.2.    nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia poinformowania Sprzedającego o odstąpieniu od umowy, o której mowa w ust. 7.3.1. przekazać towar Sprzedającemu wraz z dokumentem zakupu (paragonem i/lub fakturą VAT) oraz innymi powiązanymi dokumentami (np. karta gwarancyjna), jeśli dotyczy, w sposób przewidziany w ust. 7.7. niniejszego Regulaminu.
7.4.    Zwracany lub wymieniany towar wysokiej jakości musi być nieuszkodzony, z zachowanym wyglądem handlowym (etykiety nie zostały usunięte i uszkodzone, folie ochronne nie zostały zerwane itp.) i nie może być używany. Produkt należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu, takim samym zestawie, w jaki go otrzymał Kupujący, należy dostarczyć dokument zakupu produktu, kartę gwarancyjną (jeśli została wydana), instrukcję użytkowania i inne akcesoria do produktu. W przypadku, gdy towar nie jest kompletny, jest uszkodzony, zaniedbany lub nieprawidłowo zapakowany, Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia bądź wymiany towaru i nie zwrócić pieniędzy zapłaconych za produkt przez Kupującego.
7.5.    Skorzystać z prawa określonego w ust. 7.3 niniejszego Regulaminu może tylko Kupujący, który jest konsumentem w rozumieniu aktów prawnych tj. osoba fizyczna, która deklaruje chęć kupna, kupuje i używa towaru na potrzeby osobiste, rodzinne, domowe niezwiązane z działalnością gospodarczą lub zawodową.
7.6.    Towar wadliwej jakości zostanie wymieniony lub zwrócony zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej w momencie zakupu towaru. Kupującemu udziela się rękojmi na podstawie przepisów prawa, zgodnie z którą Sprzedający odpowiada za wady przedmiotów, które ujawnią się przed upływem dwóch lat od dostarczenia przedmiotów.
7.7.    Towar może zostać wymieniony (zwrócony) Sprzedającemu:
7.7.1.    w przypadku chęci zwrotu towaru przez Kupującego pocztą lub kurierem, warunki zwrotu są uzgadniane indywidualnie przez Kupującego kontaktując się ze Sprzedającym mailowo pod adresem [email protected] lub telefonicznie pod numerem +48225210157.
7.8.    W przypadku zwrotu towaru określonego w Regulaminie, zapłacone za towar pieniądze zwracane są Kupującemu:
7.8.1.    Jeżeli Kupujący zapłacił za towar za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej lub karty płatniczej (VISA lub MASTERCARD) używanej przez Kupującego, Sprzedający zwróci Kupującemu zapłaconą kwotę za towar wraz z kosztami dostawy do wysokości najniższej opłaty za towar, w terminie 14 (czternastu) dni od daty zwrotu, przekazując pieniądze na rachunek bankowy płatnika. Jeżeli zakupiony towar został opłacony gotówką za pośrednictwem kuriera przy dostawie towaru Kupującemu, Sprzedający zwróci Kupującemu zapłaconą kwotę za towar w terminie 14 (czternastu) dni od daty zwrotu przelewem na rachunek bankowy płatnika. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.9.    Jeżeli zwracany towar został dostarczony kurierem tj. Kupujący wybrał sposób dostawy towaru, który podlega dodatkowej opłacie serwisowej, Sprzedający ma prawo potrącić z kwoty zapłaconej Kupującemu za towar koszty poniesione przez Sprzedającego za dostawę towaru.
 
8.    PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
8.1.    Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności, która jest opublikowana na stronie internetowej www.azeta.pl.
 
9.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1.    Niniejszy Regulamin został sporządzony zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Prawem właściwym w stosunkach powstałych na podstawie niniejszego Regulaminu jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
9.2.    Wszelkie spory, nieporozumienia lub roszczenia wynikające z niniejszego Regulaminu lub w związku z nim, a także naruszenie lub ważność Regulaminu będą rozstrzygane w drodze negocjacji, których brak rozstrzygnie się ostatecznie w sądzie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej. 
9.3.    W razie szkody winny jest zobowiązany do naprawienia szkody bezpośredniej drugiej stronie w trybie i na zasadach określonych przez ustawodawstwo Rzeczypospolitej Polskiej.
9.4.    W przypadku chęci wyrażenia opinii bądź złożenia reklamacji Kupujący może skontaktować się ze Sprzedającym mailowo pod adresem [email protected] lub telefonicznie pod numerem +48225210157, w dni robocze w godzinach 9.00–18.00. Odpowiedź na wniosek Kupującego zostanie udzielona w ciągu 10 dni roboczych od dnia jego wystosowania.  
9.5.    W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem lub usługą zakupioną w naszym sklepie internetowym prosimy o kontakt mailowy na adres [email protected]. Istnieje również możliwość złożenia wniosku i/lub reklamacji skargi do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, [email protected], tel. 801 440 220, strona internetowa www.uokik.gov.pl, jej jednostek terytorialnych) lub wypełnienia formularza zgłoszeniowego na Platformie EGS ec.europa.eu/odr/.  

Porady Azety

Artykuły

Tryb poziomy jest niedostępny.
Użyj trybu portretowego.