AZETA obsługa klienta: [email protected] | 225210157

Regulamin sprzedaży telefonicznej


Obowiązuje od 20.10.2021 r.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży Telefonicznej (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady dokonywania zakupu towarów dostępnych w sklepie Azeta.pl (zwane dalej: „Produktami”) na odległość za pośrednictwem połączenia telefonicznego.

1.2. Sprzedającym jest AZETA SP. Z O.O., adres siedziby: Artura i Franciszka Radziwiłłów 5a, 05-850 Ożarów), KRS 0000833459, NIP 5272923885.

1.3. Aby złożyć zamówienie telefonicznie konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnej poczty elektronicznej.

1.4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, odpowiednie zastosowanie w zakresie procedowania Zamówienia, dokonywania płatności za zamówienie, dostawy, składania reklamacji, prawa odstąpienia od umowy oraz ochrony danych osobowych mają zasady dokonywania zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego azeta.pl, które zostały szczegółowo opisane w regulaminie sklepu internetowego azeta.pl, dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://www.azeta.pl/regulations , z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu.

 

2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

2.1. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem telefonu, Klient kontaktuje się z pracownikiem Sprzedającego pod numerem dostępnym na stronie internetowej azeta.pl we wskazanych godzinach i dniach. Koszt połączenia ze Sprzedającym ponosi Klient według stawek operatora.

2.2. Przed połączeniem z pracownikiej Sprzedającego klient ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz regulaminu sklepu internetowego azeta.pl, dostępnego na stronie internetowej.

2.3. Podczas rozmowy telefonicznej pracownik Sprzedającego udziela Klientowi informacji o cenie Produktów, którymi zainteresowany jest Klient oraz weryfikuje ich dostępność. Pracownik Sprzedającego przedstawia podstawowe informacje o skutkach prawnych zawarcia umowy oraz odpowiada na ewentualne pytania, udzielając jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim.

2.4. Klient składając Zamówienie przez telefon, podaje pracownikowi Sprzedającego nazwę Produktu oraz ilość sztuk jaką chce zamówić. Po skompletowaniu całości zamówienia Klient określa sposób dostawy, potwierdza adres dostarczenia przesyłki oraz wskasuje swój adres poczty elektroniczniej na którą Sprzedający wyśle potwierdzenie zamówienia. Klient zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu do wysyłki oraz numeru telefonu, które do czasu dostawy nie powinny ulec zmianie. Zmiana adresu dostawy możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach po uzgodnieniu z Sprzedającym oraz przed przekazaniem Produktów przewoźnikowi w celu dostarczenia.

2.5. Klient zostaje poinformowany o danych Sprzedawcy z którym zostanie zawarta umowa sprzedaży, o łącznej cenie wybranych produktów oraz o łącznym koszcie wybranego sposobu dostawy, Klient potwierdza Zamówienie, składa ewentualne zastrzeżenia, prosi o uzupełnienie zamówienia albo rezygnuje z jego realizacji.

2.6. W chwili potwierdzenia przez Klienta kosztów wymienionych w punkcie 2.5. dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem.

2.7. Po zakończeniu rozmowy telefonicznej, Klient otrzymuje na podany przez niego podczas rozmowy telefonicznej adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia od Sprzedającego.

 

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2021 r.

3.2. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Sprzedawca poinformuje o tym Klientów na stronach azeta.pl. Klientów, którzy dokonali Zamówienia przed wejściem w życie nowego Regulaminu, obowiązuje Regulamin dotychczasowy.

Porady Azety

Artykuły

Tryb poziomy jest niedostępny.
Użyj trybu portretowego.